วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553

ประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน

นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย จัดประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 75 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 เพื่อชักช้อมแผนและแนวทางในปฎิบัติงาน การรณรงค์ฉีดวัคซินป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย แก่โค-กระบือ และค้นหาสัตว์ปีกป่วยตายย้อนหลัง 30 วัน เพื่อค้นหาโรคไข้หวัดนก จากนั้นนายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงศ์ สัตวแพทย์ชำนาญการ ได้มอบเวชภัณฑ์และวัคชินให้ อสป.ไปดำเนินการต่อไป
ลงทะเบียนรับวัคซีน
บรรยากาศการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

ช่วยชีวิตลูกและแม่โค
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ช่วยทำคลอดให้แม่โคชึ่งคลอดลูกผิดท่า เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553
ที่บ้านชัยนิเวศน์ ลูกแม่ปลอดภัย


ช่วยชีวิตแม่สุกร
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ผ่าตัดทำคลอดให้แม่สุกร เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เก็บตัวอย่างตรวจไวรัสไข้หวัดสุกร


เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยโดยนายสุระสุขใส ปศุสัตว์อำเภอและนายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงศ์ สัตวแพทย์ ชำนาญการ ออกเก็บตัวอย่างสุกรจากฟาร์มมาตรฐานเพื่อส่งตรวจหาโรคไข้หวัดสุกร

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ร่วมปฏิบัติงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ตำบลดอยลาน อำเภอเมองเชียงราย

นายสุระ สุขใส ออกปฏิบัติงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอเมือง โดยการช่วยล้วงแก้ไขสุกรคลอดยากของเกษตรกรที่มาแจ้ง สอนวิธีการล้วงให้เจ้าของสุกร ตลอดจนการแนะนำการจัดการ แก้ไขการคลอดยากด้วย

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ร่วมปฎิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ บ้านดอยช้าง อำเภอแม่สรวยนายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยและนายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงศ์ สัตวแพทย์ ชำนาญการร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่
ที่บ้านใหม่นำเย็นตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่าได้ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์และการเลียงสัตว์ต่างๆเมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีเกษตรกรมารับบริการ จำนวน ๓๖ ราย
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สัตวแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการอำเภอยิ้ม

นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีมโซนอำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเมือง อำเภอแม่ลาว ออกบริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มของอำเภอเวียงชัย ที่หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านเวียงปางคำ ตำบลเวียงเหนือ ใ้ห้บริการทำหมันสนัขแมว และให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ มีเกษตรกรนำสุนัขแมวมารับบริการจำนวนมาก