วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เก็บตัวอย่างตรวจไวรัสไข้หวัดสุกร


เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยโดยนายสุระสุขใส ปศุสัตว์อำเภอและนายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงศ์ สัตวแพทย์ ชำนาญการ ออกเก็บตัวอย่างสุกรจากฟาร์มมาตรฐานเพื่อส่งตรวจหาโรคไข้หวัดสุกร

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ร่วมปฏิบัติงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ตำบลดอยลาน อำเภอเมองเชียงราย

นายสุระ สุขใส ออกปฏิบัติงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอเมือง โดยการช่วยล้วงแก้ไขสุกรคลอดยากของเกษตรกรที่มาแจ้ง สอนวิธีการล้วงให้เจ้าของสุกร ตลอดจนการแนะนำการจัดการ แก้ไขการคลอดยากด้วย

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ร่วมปฎิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ บ้านดอยช้าง อำเภอแม่สรวยนายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยและนายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงศ์ สัตวแพทย์ ชำนาญการร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่
ที่บ้านใหม่นำเย็นตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่าได้ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์และการเลียงสัตว์ต่างๆเมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีเกษตรกรมารับบริการ จำนวน ๓๖ ราย
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สัตวแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการอำเภอยิ้ม

นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีมโซนอำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเมือง อำเภอแม่ลาว ออกบริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มของอำเภอเวียงชัย ที่หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านเวียงปางคำ ตำบลเวียงเหนือ ใ้ห้บริการทำหมันสนัขแมว และให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ มีเกษตรกรนำสุนัขแมวมารับบริการจำนวนมาก


วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

ช่วยคลอดหมูสาธารณสุขอำเภอ
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ไปช่วยทำคลอดให้หมู ของสาธารณสุขอำเภอเวียงชัย แม่หมูและลูกๆปลอดภัยทุกตัว

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2552

ร่วมส่งนายอำเภออาคม สุขพันธ์
นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ วัฒนธรรมอำเภอ ประมงอำเภอ สรรพกรอำเภอ เสมียนตราอำเภอ และข้าราชการอำเภอเวียงชัย ร่วมกันไปส่งนายอำเภออาคม สุขพันธ์ ไปรับตำแหน่งนายอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2552