วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เก็บตัวอย่างตรวจไวรัสไข้หวัดสุกร


เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยโดยนายสุระสุขใส ปศุสัตว์อำเภอและนายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงศ์ สัตวแพทย์ ชำนาญการ ออกเก็บตัวอย่างสุกรจากฟาร์มมาตรฐานเพื่อส่งตรวจหาโรคไข้หวัดสุกร

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ร่วมปฏิบัติงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ตำบลดอยลาน อำเภอเมองเชียงราย

นายสุระ สุขใส ออกปฏิบัติงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอเมือง โดยการช่วยล้วงแก้ไขสุกรคลอดยากของเกษตรกรที่มาแจ้ง สอนวิธีการล้วงให้เจ้าของสุกร ตลอดจนการแนะนำการจัดการ แก้ไขการคลอดยากด้วย

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ร่วมปฎิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ บ้านดอยช้าง อำเภอแม่สรวยนายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยและนายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงศ์ สัตวแพทย์ ชำนาญการร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่
ที่บ้านใหม่นำเย็นตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่าได้ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์และการเลียงสัตว์ต่างๆเมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีเกษตรกรมารับบริการ จำนวน ๓๖ ราย